Երաշխավորված ավանդ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Երաշխավորված ավանդ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր


√ պահանջագիր,

√ 
անձը հաստատող փաստաթուղթ,


Անհրաժեշտության դեպքում` այլ փաստաթղթեր, այդ թվում.


 √ ավանդի ներդրման պահին ներկայացված անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ;
 
√ սոցիալական քարտ, իսկ դրա բացակայության դեպքում` տեղեկանք սոցիալական քարտ չունենալու մասին։ 


Խնդրահարույց դեպքերում Հիմնադրամը կարող է պահանջել անվճարունակ բանկի նկատմամբ պահանջը հավաստող փաստաթղթեր (ավանդային պայմանագիր, բանկային գրքույկ, այլ փաստաթղթեր), և այլն:
վերև