Երաշխավորված ավանդ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Երաշխավորված ավանդ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր


  • պահանջագիր,
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Անհրաժեշտության դեպքում` այլ փաստաթղթեր, այդ թվում ավանդի ներդրման պահին ներկայացված անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ; սոցիալական քարտ, իսկ դրա բացակայության դեպքում` տեղեկանք սոցիալական քարտ չունենալու մասին։ 
Խնդրահարույց դեպքերում Հիմնադրամը կարող է պահանջել անվճարունակ բանկի նկատմամբ պահանջը հավաստող փաստաթղթեր (ավանդային պայմանագիր, բանկային գրքույկ, այլ փաստաթղթեր), և այլն:
վերև