Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի աուդիտն իրականացնելու նպատակով անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության հայտարարություն

վերև